Beantwoord

foutmelding browser inloggen extern beheer

  • 24 August 2021
  • 3 reacties
  • 323 Bekeken

  • is een nieuwe Poster
  • 4 reacties

Ik krijg steeds een foutmelding in mijn browser als ik op afstand wil inloggen op mijn modem

Modem: Zyxel VMG8825-T50 (heel vervelend) iemand een oplossing? 

 

Je verbinding is niet privé
Cybercriminelen proberen mogelijk je gegevens van 192.168.1.1 te stelen (bijvoorbeeld wachtwoorden, berichten of creditcardgegevens). Meer informatie
NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID
Subject: ZyXELcert

Issuer: ZyXELcert

Expires on: 1 jan. 2035

Current date: 24 aug. 2021

PEM encoded chain:
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICfzCCAeigAwIBAgIUYnF8wsCXG0LjDiBLgZQR+XzEneAwDQYJKoZIhvcNAQEN
BQAwUzELMAkGA1UEBhMCVFcxDDAKBgNVBAgMA1RXTjEOMAwGA1UECgwFWnlYRUwx
EjAQBgNVBAsMCVp5WEVMY2VydDESMBAGA1UEAwwJWnlYRUxjZXJ0MB4XDTE1MDEw
MTEyMDAwMFoXDTM1MDEwMTEyMDAwMFowUzELMAkGA1UEBhMCVFcxDDAKBgNVBAgM
A1RXTjEOMAwGA1UECgwFWnlYRUwxEjAQBgNVBAsMCVp5WEVMY2VydDESMBAGA1UE
AwwJWnlYRUxjZXJ0MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDkdSVJ6rEG
hjlUAXzb6uu3H8s6aeuZO+wAkd9zgtEKCfqQhR5b54kFy6Iytca4wTwXJHMgQwKk
yBURu2Tqvvcf71UOMUQnkHzrpMxg5t/7WmeKVzBmQnmQAQTazX9KQx1MlU8ORK8X
cK2rd8Whj0OZd4Xi/JYLOtUmX7d4B9lC6QIDAQABo1AwTjAdBgNVHQ4EFgQUPgG2
AlJNsEsh+i93xHNZRX12vBQwHwYDVR0jBBgwFoAUPgG2AlJNsEsh+i93xHNZRX12
vBQwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQ0FAAOBgQBFPIG4gsRRmeMwBLFa
Tfs6wLjauwkiBImqkofdlGbbxFQlJmJlEdzCmd1SDBmbGiRdzbtf6Adbz0hNY329
I6lDnoqYBhZKb1MgXfyP6ZYLOzreTLJGQjwC62xfKHjj3w2V1rpEUUOpd4JqagLw
C1AmcLFmR7oDEFsBnE7o2ec95A==
-----END CERTIFICATE-----

De server kan niet bewijzen dat dit 192.168.1.1 is. Het beveiligingscertificaat van de server wordt niet vertrouwd door het besturingssysteem van je computer. Dit kan worden veroorzaakt door een verkeerde configuratie of een aanvaller die je verbinding onderschept.

Doorgaan naar 192.168.1.1 (onveilig)

icon

Beste antwoord door Pieter_B 25 August 2021, 00:01

Bekijk origineel

3 reacties

Reputatie 7
Badge +20

Hallo @Morice 

Gewoon geavanceerd en op doorgaan klikken, het is een intern IP diie alleen jij kan benaderen om in je modem te komen, maak je geen zorgen 👍

Hoi @Waqqas 

 

Dat lukt dus niet op afstand over internet probeer maar

Ik heb speciaal een domeinnaam hiervoor morice.nl

Enkele dagen geleden lukte mij dit wel gewoon

Reputatie 7
Badge +2

@Morice 

Hier een beetje uitleg door diverse mede klanten op een soortgelijk probleem

Reageer